Wesprzyj Polonię! – Wyślij wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wesprzyj Polonię! – Wyślij wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W związku z prośbami grup polonijnych, które protestowały przeciwko rasistowskiemu, pseudonaukowemu i antypolskiemu kolokwium w Paryżu 21-22.02.2019, publikujemy na naszej stronie wzór wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), z prośbą aby organizacje i osoby, które nie zgadzają się na fałszowanie historii Polski przez tzw. “nową polską szkołę Holokaustu” przesyłały poniższy wniosek do KPRM. Należy zaznaczyć, aby wniosek został przekazany wg. kompetencji urzędnikom państwowym odpowiedzialnym za finansowanie i nadzór nad Polską Akademią Nauk, będącą współorganizatorem kolokwium.

Wniosek można składać pisemnie:

– na adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

bądź

bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 – 16.15)
przy al. J. Ch. Szucha 14.

– pocztą elektroniczną na adres: bip@kprm.gov.pl 

– online: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/dodaj6,Formularz-wniosku-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Nazwisko i imię: (prosimy o uzupełnienie)
Adres:
Nr telefonu:
Email:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie bezzwłocznie lub nie później, niż w zawitym terminie ustawowym wraz z podaniem określonych i weryfikowalnych przyczyn opóźnienia, informacji w następującym zakresie:

  1. Nagrania, kompletne i niezakłócone, wszystkich prelekcji lub pełne transkrypcje wszystkich prelekcji wygłoszonych na sympozjum na temat tzw. nowej polskiej szkoły historii Holokaustu, które odbyło się w Paryżu (Francja) w dniach 21 i 22 lutego 2019 roku w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS).
  2. Nazwy wszystkich instytucji, opłacanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w Polsce, o ile otrzymały kiedykolwiek i/lub otrzymują fundusze lub inne formy wsparcia materialnego, rzeczowego, eksperckiego itp. na koszt polskiego podatnika, które w jakiejkolwiek formie współpracowały lub wspierały Polską Akademię Nauk jako współorganizatora ww. sympozjum.
  3. Imiona i nazwiska pracowników PAN, którzy podjęli decyzję o udziale Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Holocaustu w Warszawie oraz Polskiej Akademii Nauk, Centrum Naukowe w Paryżu w charakterze współorganizatora ww. sympozjum. 
  4. Koszt całkowity, z wyszczególnieniem poszczególnych składników tego kosztu i ich udziału w koszcie całkowitym, poniesiony przez Polską Akademię Nauk i instytucje wymienione w p. 2, bezpośrednio lub pośrednio, związany z udziałem w ww. sympozjum.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres wnioskodawcy w formie pliku (forma preferowana) lub pocztą na nośniku, jeśli przesłanie elektroniczne nie jest możliwe lub bardzo utrudnione.

FORMA PROWADZENIA WSZELKIEJ KORESPONDENCJI:

emailowa (preferowana)

*UPRZEJMIE PROSZĘ O POTWIERDZENIE DORECZENIA (IMIENNE) WNIOSKU EMAILEM*

Z uszanowaniem,

……………………………………………………………….          ………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                               podpis wnioskodawcy

%d bloggers like this: