Polacy z całego świata łączą się pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”

Polacy z całego świata łączą się pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”

Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania.

W dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowe Porozumienie Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Porozumienie nie jest związane z żadną partią, ani środowiskiem politycznym oraz opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Pozostaje ono jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących. Celem inicjatywy jest lepsze wykorzystanie potencjału Polonii dla dobra Polski i wspieranie propolskich i prochrześcijańskich działań rządu za granicą.

Porozumienie zamierza reprezentować interesy należących do niego organizacji, aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce, ułatwiać transfer wiedzy i doświadczeń polonijnych oraz wspierać polski rząd w walce o polską rację stanu na arenie międzynarodowej.

Porozumienie wyraża aprobatę dla działań polskiego rządu takich jak wzmocnienie polityki prospołecznej, dbałość o silny wzrost gospodarczy czy zdynamizowanie współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej oraz Międzymorza. Inicjatorzy nowej grupy polonijnej wyrażają jednocześnie rozczarowanie w związku z ciągle bardzo słabym wykorzystaniem potencjału Polonii dla dobra państwa polskiego.

Członkowie nowo powstałej grupy wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia i liczą w tym zakresie na polski rząd. Podkreślają oni jednak, że współpraca z władzami w kraju nie będzie wydajna bez usunięcia stojących na drodze do jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Porozumienie są takie jak: brak lustracji działaczy polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z polską racja stanu przy jednoczesnym braku wsparcia dla grup walczących o dobre imię naszej Ojczyzny czy lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak wykorzystania potencjału Polonii w polskiej dyplomacji, brak reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka polskiego i niedobory w patriotycznym szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią, izolowanie środowisk polonijnych od dostępu do mediów publicznych czy brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów za granicą.

Marek Błażejak, członek grupy polonijnej Polish Media Issues i jeden z inicjatorów Porozumienia powiedział: „Z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości spora grupa Polaków mieszkających za granicą podjęła się trudnego zadania zaktywizowania potencjału Polonii, usprawnienia mocno kulejącej współpracy z rządem w Warszawie jak i wzmocnienia roli Polaków z zagranicy w kształtowaniu współczesnej Polski. Czy to się uda, zależy od determinacji organizacji tworzących Porozumienie oraz umiejętności zawierania mądrych kompromisów”. Ks. Stanisław Jeż, wspierający Porozumienie Rektor Senior Polskiej Misji Katolickiej we Francji  podkreślił, że „polscy chrześcijanie jako nosiciele wartości chrześcijańskich mają szczególną rolę do odegrania nie tylko w Polsce ale w świecie  współczesnym”. Ks. Jeż dodał również, że szkoły przyparafialne odgrywają nieocenioną rolę w kultywowaniu polskości i patriotyzmu.

Nowa inicjatywa polonijna, która przyjęła tymczasową nazwę Światowe Porozumienie Patriotycznych Polaków będzie walczyć zarówno o swoje interesy w Warszawie jak i ma nadzieję na połączenie sił z polskimi władzami, aby walczyć o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Porozumienie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje polonijne z całego świata, którym bliska jest dewiza “Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Czytaj też apel Światowego Porozumienia Polskich Patriotów o włączenie następujących postulatów do uchwał końcowych V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Kontakt:

Walter Wiesław Gołębiewski, USA

wgoleb@aol.com

Wacław Kujbida, Kanada

TVNiezaleznaPolonia@gmail.com

Marek Wasag, Niemcy

marek.wasag@googlemail.com

%d bloggers like this: