Letter to Édouard Philippe, the Prime Minister of France

Letter to Édouard Philippe, the Prime Minister of France

Mr. Édouard Philippe
Prime Minister of France
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS

Regarding: letter of Minister Frédérique Vidal to Polish Vice Prime Minister Jarosław Gowin; conference on the “new Polish school of the Holocaust history” at EHESS on February 21 and 22, 2019

Dear Prime Minister Philippe,

As a representative of the international, politically independent organization “Polish Media Issues“ and as a participant of the symposium “New Polish School of the Holocaust history” in Paris, I am writing to you to request a review of the letter dated 1st March 2019 from the Minister of Higher Education, Research and Innovation, Frédérique Vidal, to Poland’s Vice-Premier and Minister of Sciences and Higher Education, Jarosław Gowin which was published, in French, by Madame Minister Vidal on Twitter.

With reference to the “scientific conference” which took place at EHESS on 21-22 February 2019, Minister Vidal published unfounded and false accusations about the Polish audience, including incidents of alleged anti-Semitism, specifically accusing members of Gazeta Polska Club, and insinuating wrongdoing on the part of the Polish government.

Setting aside the diplomatic affront, the publication of her letter clearly violated our right to a defence. Before we turn to the Ombudsman, Mr. TOUBON, with a formal complaint, we ask the Prime Minister for an intervention. In particular, Minister Vidal did not contact the Polish community to give notice of her objections and present any evidence about our position.  Instead, she proceeded to publish an unfounded public condemnation in a defamatory manner.  Therefore, we demand, firstly, complete access to the evidence on which Minister Vidal based her statements and, secondly, the right to respond to the baseless accusations.

We would also like to emphasize that the organization, proceedings and content of the presentations at the above-mentioned conference did not follow the proper scientific standards on debate, transparency, criticism or methodology. Therefore, we request an appointment to present a more detailed account of the violations of those academic standards.

Thank you for your kind attention and consideration.

Best regards,

Dr. Marek Błażejak
Polish Media Issues

______________________________________________________________________________

VERSION FRANÇAISE

Objet: Lettre de la Ministre des Etudes Supérieures, de la Recherche et de l’Innovation, Madame Frédérique Vidal, au vice premier ministre polonais Jaroslaw Gowin, concernant le colloque de la Nouvelle Ecole Polonaise de l’histoire de la Shoah des 21 et 22 février 2019 à l’EHESS à Paris.

Monsieur le Premier Ministre,

Je m’adresse à vous en tant que représentant de l’ organisation internationale politiquement neutre Polish Media Issues, et comme participant du colloque de la Nouvelle Ecole de l’Histoire de la Shoah (EHESS), pour dénoncer la lettre diffamatoire de la Ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Vidal, adressée au vice premier ministre polonais Jarosław Gowin, datée du 1 mars 2019 et publiée par la Ministre sur Twitter.

A la suite du colloque qui s’est tenu les 21 et 22 février 2019, la Ministre Frédérique Vidal a publié des allégations non fondées et fausses à l’encontre du public polonais, et en particulier des membres du club Gazeta Polska présents au colloque, les accusant d’antisémitisme, et insinuant une réaction inadéquate de la part du gouvernement polonais.

Mis à part l’affront diplomatique, cette publication est une violation du droit à la présomption d’innocence. Avant de nous adresser au Défenseur des Droits, Monsieur TOUBON avec une plainte officielle, nous vous demandons d’intervenir, Monsieur le Premier Ministre à ce sujet. En effet, la Ministre Madame Vidal n’a pas contacté les participants polonais de la conférence, n’a pas présenté de preuves de ses allégations et n’a pas entendu notre position. Elle a omis cette étape indispensable et a publié une lettre diffamatoire avec des accusations non fondées. Par conséquent, nous demandons l’accès libre et sans entrave aux preuves de ses accusations,  ainsi que le droit de présenter notre point de vue sur le déroulement du colloque.

Nous voudrions par ailleurs vous signaler que l’organisation, le déroulement et le contenu du colloque ne répondaient pas aux normes scientifiques quant à la transparence, le droit à la critique et la rigueur méthodologique d’analyse des faits, conduisant à des conclusions erronées. Nous vous serions obligés de bien vouloir nous accorder un rendez-vous pour présenter notre argumentation détaillée.

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations les plus distinguées.

Sincèrement

Dr. Marek Błażejak
Polish Media Issues

______________________________________________________________________________

POLSKA WERSJA

Dotyczy: listu minister Frédérique Vidal do wicepremiera Polski Jarosława Gowina w sprawie konferencji “Nowa polska szkoła historii Holocaustu” w EHESS 21 i 22. lutego, 2019

Szanowny Panie Premierze,

Jako przedstawiciel międzynarodowej, niezależnej politycznie organizacji Polish Media Issues i uczestnik sympozjum „Nowa polska szkoła historii Holokaustu” w Paryżu zwracam się do Pana ze skargą na pismo Pani Minister Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji Frédérique Vidal skierowane 1 marca 2019 roku do Pana Wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski Jarosława Gowina opublikowanego w języku francuskim przez Minister Vidal na Twitterze.

W związku z konferencją naukową, która odbyła się w EHESS w dniach 21-22 lutego 2019 r., Minister Vidal opublikowała bezpodstawne, fałszywe oskarżenia pod adresem polskiej publiczności, w tym oskarżenia o domniemany antysemityzm, skierowane w szczególności do paryskich Klubów Gazety Polskiej, oraz insynuowała niewłaściwe postępowanie po stronie polskiego rządu.

Pomijając afront dyplomatyczny, ta publikacja wyraźnie narusza nasze prawo do obrony.  Przed złożeniem formalnej skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, pana TOUBON, zwracamy sie do Pana Premiera o interwencję.  W szczególności, minister Vidal nie skontaktowała się z polskimi uczestnikami konferencji, nie powiadomiła o jej zastrzeżeniach oraz nie przedstawiła dowodów na poparcie swojego stanowiska i nie wysłuchała naszego stanowiska. Zamiast tego, pominęła ten niezbędny etap i opublikowała ww. bezpodstawny i defamacyjny list.  Stąd, domagamy się, po pierwsze, pełnego i niezakłóconego dostępu do dowodów, na których Pani Minister Vidal oparła swoje zarzuty pod adresem Polaków uczestniczących w sympozjum oraz, po drugie, zapewnienia nam prawa do przedstawienia naszego stanowiska.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że organizacja, przebieg i treść prezentacji na wyżej wymienionej konferencji nie były zgodne z obowiązującymi standardami naukowymi w zakresie przejrzystości, prawa do swobodnej krytyki i prawidłowej metodologii, prowadząc do fałszywych wniosków.  Dlatego prosimy o spotkanie w celu przedstawienia szczegółowego uzasadnienie naszej opinii.

Dziękujemy uprzejmie za Pańską uwagę.

Łączymy wyrazy uszanowania,

Dr Marek Błażejak
Polish Media Issues

%d bloggers like this: